Algemene voorwaarden

Gaarthuis Educational Publishing Company (Gaarthuis EPC) is uitgever van de boeken van Meneer Gaarthuis. 

1. Bestelling

 1. 1.1  Bij het indienen van een bestelling gaat de koper akkoord met de hieronder genoemde voorwaarden.

 2. 1.2  Op leveringen en eventuele geschillen is het Nederlands recht van toepassing waarbij de daartoe bevoegde rechter in Nederland mogelijk wordt betrokken.

 3. 1.3  Een bestelling geschiedt via de webshop, schriftelijk, per e-mail of telefonisch. Een telefonische bestelling wordt schriftelijk bevestigd.

2. Acceptatie

 1. 2.1  Gaarthuis EPC spreekt van acceptatie van een bestelling als de bestelling is ontvangen (dan wel via de webshop, schriftelijk, per e-mail of telefonisch).

 2. 2.2  Bij onvolledigheid of twijfel rondom een bestelling neemt Gaarthuis EPC te allen tijde contact op met de koper.

3. Verzending

 1. 3.1  De bestelde hoeveelheid wordt zo snel mogelijk, doch binnen vijf werkdagen, deugdelijk verpakt en verzonden.

 2. 3.2  Bij zendingen kleiner dan € 1500,00 exclusief btw worden daadwerkelijke verzendkosten doorberekend met een toeslag van € 2,50 voor administratie- en verpakkingskosten.

4. Kortingen, prijzen en geldigheid

 1. 4.1  Alle genoemde kortingen worden schriftelijk bevestigd aan de koper en zijn in overeenstemming met de regelgeving conform de Wet op de vaste boekenprijs met controlerende instantie Commissariaat voor de Media.

 2. 4.2  Genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven met het geldende btw tarief.

 3. 4.3  Genoemde prijzen met kortingen gelden voor het lopende kalenderjaar tenzij anders

  schriftelijk overeengekomen per koper.

 4. 4.4  De boekhandelskorting is afhankelijk van het soort boek. Deze korting gaat af van de prijs die bekend

  is bij het Commissariaat voor de Media en is exclusief btw en is niet geldig bij opgeheven prijzen.

5. Betaling

 1. 5.1  Bij elke levering wordt een digitale factuur verzonden naar het daartoe opgegeven e-mailadres, die de koper heeft aangeleverd, met een betalingstermijn van 14 dagen.

 2. 5.2  Bij een levering groter dan 40 stuks kan een vooruitbetaling worden gevraagd van 50% tenzij anders overeengekomen per koper.

 3. 5.3  Betaling geschiedt per overschrijving naar het opgegeven bankrekeningnummer onder vermelding van het factuurnummer.

 4. 5.4  Betaling per bank, pintransactie of kas is toegestaan.

 5. 5.5  Bij betaling per bank is het bankafschrift het bewijs van betaling. Bij contante betaling of

  pintransactie ontvangt de koper een bevestiging van betaling (digitaal).

 6. 5.6  Bij geen tijdige betaling wordt een herinnering gestuurd per e-mail. Bij een tweede

  herinnering worden administratie- en herinneringskosten doorberekend ad € 25,00.

 7. 5.7  Bij het uitblijven van betaling bij een tweede, en tevens laatste, herinnering wordt de

  vordering uitbesteed aan een incassobureau. Alle hieraan verbonden kosten, zowel minnelijk als gerechtelijk, komen voor rekening van de koper.

6. Garantie, retourrecht en overmacht

 1. 6.1  De te leveren boeken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en zijn vrij van welke gebreken dan ook.

 2. 6.2  De garantie vervalt bij beschadiging die opzettelijk is aangebracht of door grove nalatigheid is ontstaan.

 3. 6.3  Indien een schadevergoeding uitgekeerd dient te worden, zal deze beperkt zijn tot de kostprijs van een boek of het pakket.

 4. 6.4  Een particulier koper is gerechtigd de bestelling te retourneren op eigen kosten binnen de daartoe wettelijk vastgestelde termijn.

 5. 6.5  Een zakelijke koper (bedrijven, organisatie en boekhandels) heeft retourrecht, in percentage overeengekomen per koper (afhankelijk van aantal afgenomen boeken). Het retourrecht duurt in elk geval, bij alle kopers maximaal drie maanden vanaf de datum van bestelling.

 6. 6.6  Het retourrecht zoals omschreven in artikel 6.5 vervalt wanneer een boek is beschadigd en niet meer te verkopen is.

 7. 6.7  De koper dient bij retour te zorgen voor een deugdelijke verpakking en verzending.

 8. 6.8  Vooraf betaalde bedragen worden binnen 30 dagen na ontvangst van het retour

  terugbetaald, exclusief verzend-, administratie- en verpakkingskosten.

 9. 6.9  Onder overmacht wordt verstaan: iedere tekortkoming die niet aan Gaarthuis EPC kan

  worden toegerekend, die niet te wijten is aan haar schuld en niet krachtens de wet,

  rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

6.10

Bij externe factoren die overmacht veroorzaken, zoals calamiteit, grootschalige stroomstoring, weeralarm, rampen, uitval postzendingen enzovoort behoudt Gaarthuis EPC zich het recht voor om de bestelling met verzending op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder dat Gaarthuis EPC gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7. Wijziging Algemene Voorwaarden

7.1 Bij wijzigingen geldt de website www.gaarthuis-epc.com voor bekendmaking van wijzigingen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in: augustus 2019.

Gaarthuis Educational Publishing Company

© 2021 - 2022 meneergaarthuis | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel